Curtin Singapore
Curtin Singapore

Lệ phí

Chương trình Dự bị Đại học

Course HOC KÌ THỜI GIAN HỌC TỔNG TIEN (SG$)
Cao đẳng Truyền thông

(Tri 1 and 2)

2 8 háng 13,400
Cao đẳng Truyền thông

(Tri 3 and 4)

2 8 háng 17,280
Cao đẳng Thương mại

(Tri 1 and 2)

2 8 háng 13,400
Cao đẳng Thương mại

(Tri 3 and 4)

2 8 háng 17,280

Chương trình Đại học

Course HOC KÌ THỜI GIAN HỌC TỔNG TIEN (SG$)
Đại học (Ngành đơn và ngành kép)* 6 2 năm 51,840
Thạc sĩ Thương Mại Quốc tế 3 1 năm 32,256
Thạc sĩ Quản Trị Dự Án 3 1 năm 33,240
Thạc sĩ Quản Trị Hậu Cần 3 1 năm 32,256

lưu ý

* Sau khi hoàn tất cao đẳng, học phí của đại học năm 2&3 sẽ là S$34,560

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

Loại phí SG$ Số lần đóng
Phí hành chánh 500 1 lần duy nhất
Bảo hiểm Y tế 46.01 Hàng năm
Bảo hiểm học phí Lệ phí phụ thuộc khóa học 1 lần duy nhất

Biểu phí của các khóa Anh ngữ

được  áp dụng nếu đăng kí chung với các khóa chuyên ngành

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN HỌC PHÍ (SG$)
Diploma in English for Academic Purposes (Anh văn chuyên ngành): gồm 5 cấp độ
General English 1 10 tuần 2,800
General English 2 10 tuần 2,800
General English 3 10 tuần 2,800
Academic English 2 10 tuần 2,800
Academic English 3 10 tuần 2,800

Nếu sinh viên chỉ đăng kí học Anh văn thì học phí la S$3,450/10 tuần, áp dụng cho tất cả các cấp độ.